Header
Header1
Header2
Header3
Header4
Header5
Header6

Beroende & missbruk

I mitt samarbete med Dahl & Dahl preventions- och beroendecenter får företag och dess anställda hjälp med alkohol- och drogfrågor som rör både individen och arbetsplatsen som helhet. Du som arbetsgivare får hjälp av erfaren personal att förebygga problem och hantera anställda med riskbruk, missbruk eller beroende. Vi hjälper medarbetaren att förstå och bearbeta sitt problem genom den behandlingskedja som ger en lånsiktig livsstilsförändring.
Drygt 6 miljoner svenskar som dricker alkohol har inga problem.  Men, antalet personer i Sverige med riskabel alkoholkonsumtion är 1 000 000 vilket motsvarar ca 20 % i arbetslivet. I Sverige beräknar man att 330 000 personer är alkoholberoende och att 780 000 har ett alkoholmissbruk, det vill säga återkommande problem till följd av sin alkoholkonsumtion.
77 000 använder narkotika regelbundet, de flesta finns i arbetslivet. Av dem är ca 30 000 narkotikaberoende (Regeringens Missbruksutredning, SOU 2011:35). I Sverige är ca 125 000 personer i någon mån spelberoende. Människor som dricker, drogar eller spelar på ett sätt som orsakar problem för dem själva och omgivningen finns i varje samhällsgrupp. Där det finns en social problematik är det lättare att identifiera symtomen. Personer där symtomen är dolda riskerar tyvärr att upptäckas sent.
Beroende och missbruk är inte samma sak. Diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-4 skiljer på missbruk/skadligt bruk och beroende som diagnos; som sjukdomsbeteckning.

Missbruk
Ett missbruk påverkar livssituationen genom att man t.ex. missköter sitt arbete, kör bil när man är påverkad eller kan hamna i farliga situationer som slagsmål eller bli sexuellt utnyttjad. Relationen till familj och närstående påverkas också av missbruket.

Beroende
Beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. Idag klassas beroende av cigaretter, alkohol, droger, vissa läkemedel samt spel som beroendesjukdom. När man talar om t.ex. alkoholberoende handlar det om både fysiska och psykiska följder för den som dricker. Hjärnan och kroppen vänjer sig vid alkoholen. Det handlar inte om hur mycket man dricker utan om vilka följder drickandet får för den drabbade och hans eller hennes omgivning.
Forskning pågår för att förstå vad som gör att belöningssystemet ”kidnappas”. Man vet redan att det finns starka ärftliga riskfaktorer. Vissa individer löper, på grund av de genvarianter de bär på, betydligt större risk än andra att utveckla beroendesjukdom (Hjärnfonden).

Medberoende
I dagligt tal används begreppet medberoende för att beskriva rollen och beteende hos anhöriga till personer med alkohol-, drog eller spelproblem. Den som har levt många år med en person som har alkohol-, drog- eller spelproblem har förmodligen anpassat sig helt efter sin partner eller förälders beteenden. För många anhöriga leder det till slut till isolering. Att ständigt skydda och försöka dölja familjens problem tar mycket kraft och energi. Det är ganska vanligt att anhöriga får olika kroppsliga besvär som huvudvärk, muskelspänningar och sömnstörningar och detta är inte alls konstigt eftersom kroppen är på helspänn hela tiden. Den som är anhörig behöver också stöd.